Relaterade myndigheter...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Relaterade myndigheter och organisationer

Andra svenska myndigheter som föreskriver regler om bekämpningsmedel

Myndighet

Beskrivning

Arbetsmiljöverket Hanterar bland annat tillstånd och kunskapskrav för användning av vissa bekämpningsmedel. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1998:6) om bekämpningsmedel.
Jordbruksverket Arbetar med rådgivning och utbildning vid användning av bekämpningsmedel. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:76) om kunskapskrav för användning av växtskyddsmedel. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:18) om statsbidrag med mera för funktionstest av lantbrukssprutor.
Livsmedelsverket Gör riskvärdering och bedömer gränsvärden av bekämpningsmedel i livsmedel. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Naturvårdsverket Ansvarar för regler om spridningen av bekämpningsmedel i den yttre miljön. Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Allmänna råd 1997:3, Tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Allmänna råd 2000:7, Tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 vid användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.
Folkhälsomyndigheten Hanterar bland annat tillstånd och kunskapskrav för användning av vissa bekämpningsmedel. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:11) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel
Länkar till
andra svenska myndigheter
 

Europeiska myndigheter

Myndighet

Beskrivning

Europeiska myndigheten  för säkra livsmedel (EFSA) Arbetar med riskbedömning i livsmedelssäkerhetsfrågor.
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) Sköter registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen i hela EU.
Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection Stödjer medlemsländernas arbete med utvärdering av verksamma ämnen i biocidprodukter.
Direktoratet för hälsa och konsumentskydd (Växtskydd)
Ansvarar bland annat för att EU-lagstiftningen på växtskyddsmedelsområdet uppdateras och ser till att den implementeras.
Miljödirektoratet (Biocider) Ansvarar bland annat för att EU-lagstiftningen på biocidområdet uppdateras och ser till att den implementeras.
Övriga institutioner och organ inom EU 
Myndigheter i andra länder 

Internationella organisationer

Organisation

Beskrivning

Organisation for economic cooperation and development (OECD) OECD:s bekämpningsmedels- och biocidprogram bistår myndigheter i att reducera riskerna med användandet av växtskyddsmedel och biocider.
Senast granskad
2014-04-14
Skapad
2011-02-27
Frågor om bekämpningsmedel?

Fråga Kemikalieinspektionen

Pratbubblor med symboler för telefon och en dator med ett frågetecken på skärmen

 

Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.