Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

RoHS – Elektrisk och elektronisk utrustning

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Konsoliderad direktivtext 2011/65/EU (RoHS 2)

Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning).
(senast konsoliderad 2016-07-15).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2011/65/EU och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förordning (2012:861 om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Konsoliderad direktivtext 2002/95/EG (RoHS 1) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
(senast konsoliderad 2011-09-10).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2002/95/EG och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomfört i svensk lagstiftning

Förordning (1998:944) om i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Konsoliderad direktivtext 2012/19/EU (WEEE)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEE).

Grunddirektiv och ändringsdirektiv

Grunddirektivet 2012/19/EU och alla ändringsdirektiv finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Förtydligande om de olika direktiven

Direktiv 2011/65/EU ersatte det ursprungliga direktivet (2002/95/EG) från 2002 och innehåller flera uppdateringar och utökningar av produktgrupper, undantag och CE-märkning. Det äldre direktivet gäller dock fortfarande för de produkter som släpptes ut på marknaden innan det nya direktivet började gälla.

Det tidigare direktivet hade samma tillämpningsområde som WEE-direktivet (2002/96/EG). WEEE-direktivet handlar om avfall som är eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för detta direktiv.

Läs mer om reglerna

Läs mer om elektronikreglerna.