Asen
Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet.
(senast konsoliderad 2015-09-25)

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen finns under sidan Regeländringar.

Ändringsförordningar

Alla ändringsförordningar till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.

Kort om Reach

Grundprincipen i Reach är att du som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Ju större mängd av ämnet som du tillverkar eller importerar, desto mer information ska ingå i registreringsunderlaget. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden.

När du som företagare köper ämnen och tillverkar blandningar måste du försäkra dig om att de ämnen som du släpper ut på marknaden är registrerade enligt kraven i Reach. Du måste också bedöma riskerna med ämnena samt vilka åtgärder som behövs för en säker hantering av dem.

Reach gäller i huvudsak alla kemiska produkter, det vill säga ämnen och blandningar. Reach ställer också krav på dig som hanterar varor som innehåller farliga kemiska ämnen.

Reach omfattar i princip alla kemiska produkter. Dock görs undantag från kraven för vissa typer av ämnen, såsom polymerer och intermediärer. Produkter som bekämpningsmedel, läkemedel och kosmetika omfattas till exempel fortfarande av annan lagstiftning.