Reach-förordningen
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach-förordningen

Beskrivning av bilden Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Ändringsförordning om kraven på säkerhetsdatablad

Den 1 juni 2015 trädde två sinsemellan motstridiga ändringar i bilaga II till Reach-förordningen i kraft samtidigt – en till följd av artikel 59.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och en till följd av kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 (Reach). Båda dessa ersätts nu med ändringsförordning 2015/830 som ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.

Läs tidigare Reach-nyheter