Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet.
(senast konsoliderad 2015-09-25)

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2016/217 av den 16 februari 2016 om ändring av bilaga XVII (kadmium)

Kommissionens förordning (EU) 2016/266 av den 7 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 440/2008 (testmetoder)

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII (nonylfenoletoxilat)

Läs mer om den beslutade begränsningen av nonylfenoletoxylat i Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 om ändring av bilaga XVII (polycykliska aromatiska kolväten, PAH)

Läs mer om de senast beslutade ändringarna om PAH och bly i Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 om ändring av bilaga XVII (fenylkvicksilverföreningar).

Samtliga ändringsförordningar till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.