Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet.
(senast konsoliderad 2015-09-25)

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 om ändring av bilaga XVII (polycykliska aromatiska kolväten, PAH).

Läs mer om de senast beslutade ändringarna om PAH och bly i Reach-förordningen.

Samtliga ändringsförordningar till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.