Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Våra förenklade upphandlingar annonseras i https://www.opic.com/org/kemikalieinspektionen/.

Förenklad upphandling: Kartläggning av kemiska ämnen i elastomera material

Kemikalieinspektionen önskar få in anbud på uppdraget att sammanställa information om kemiska ämnen i elastomera material (till exempel gummi och silikongummi). I uppdraget ingår att definiera de för uppdraget mest relevanta elastomera materialen och för dessa material identifiera de kemiska ämnen som kan ingå i materialet.

Sista dag för anbud är den 21 augusti.

Mer information om Förenklad upphandling kartläggning av elastomera material.

Förenklad upphandling: Kemiska ämnen i papper och papp

Kemikalieinspektionen önskar få in anbud på uppdraget att sammanställa information om kemiska ämnen i material av papper och papp. I uppdraget ingår att definiera och beskriva de mest relevanta pappers- och pappmaterialen och för dessa material identifiera de kemiska ämnen som kan ingå i materialen. Det här konsultuppdraget ingår som ett deluppdrag i det uppdrag Kemikalieinspektionens har från regeringen att genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU.

Sista dag för anbud är den 16 augusti.

Mer information om Förenklad upphandling papper och pappmaterial.

Direktupphandling av kartläggning av plastpartiklar i kemiska produkter

Syftet med denna direktupphandling är att ge Kemikalieinspektionen information, data och analyser och bedömningar av vilka kemiska produkter på den svenska marknaden som innehåller avsiktligt tillsatta plastpartiklar och vilka kvantiteter av plastpartiklar det rör sig om (som sätts på marknaden och som beräknas släppas ut i avloppssystemen). Vidare syftar uppdraget till att ge information om vilka former och funktioner sådana avsiktligt tillsatta plastpartiklar har i kemiska produkter och vilka alternativa ämnen med liknande funktion som finns att tillgå på marknaden idag eller som är under utveckling.

Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast 27 juni 2017.

Anbudsförfrågan för kartläggning av plastpartiklar i kemiska produkter.

Pågående upphandling

Call for tender for a Mid-term Review of the Swedish Programme “Global development cooperation in the area of chemicals 2014 – 2018”

Terms of reference – Global Programme review 2014-2018

Annex 1 – Programme description

Annex 2 – Consultancy agreement

Lämna anbud

Ett anbud som du skickar eller lämnar in till Kemikalieinspektionen ska vara ett skriftligt original, undertecknat av behörig firmatecknare och försändelsen ska vara väl försluten. Anbudets beteckning och diarienummer ska finnas tydligt skrivet på utsidan. Kemikalieinspektionen ska ha fått anbudet senast under den sista anbudsdagen.

Sänd anbudet med post till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg

Under kontorstid kan du också lämna anbudet i receptionen på Esplanaden 3A i Sundbyberg.

Du kan lämna anbud via e-post inom anbudstiden till kemi@kemi.se. Om du lämnar anbud via e-post den sista dagen inom anbudstiden ska det senast dagen efter åtföljas av skriftligt original enligt anvisningarna ovan.

Kontakta Per-Ola Bengtsson om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter.

Allmänna dokument

Konsultavtal och allmänna villkor.

Blankett SK 4820: Begäran/svar om offentliga uppgifter (Skatteverket).