Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Tillsynen av kemikalier i Sverige är uppdelad på olika myndigheter beroende av till exempel produktens användningsområde eller fas i kemikaliens livscykel. Den här översikten hjälper dig att hitta rätt. Här hittar du också länkar till en mängd andra webbplatser.

Myndigheter i Sverige

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar för att förbättra hälso- och miljöregler som rör kemikalier. Vi kontrollerar att företagen följer reglerna och vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.

Verksamhet

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att reglerna följs när de inspekterar arbetsplatser. På arbetsplatser där kemikalier används ingår tillsyn över risker för arbetstagarna kopplat till den användningen.

www.av.se

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor dygnet runt om risker och symptom och om behandling vid akuta förgiftningar. Ring 112 och begär Giftinformation.

www.giftinformation.se

Jordbruksverket 

Jordbruksverkets uppdrag är att arbeta för en hållbar utveckling inom jordbruket och en produktion av livsmedel som är till nytta för oss som konsumenter. Jord­bruks­verket ansvarar för rådgivning och utbildning innan en person får använda växtskyddsmedel i sitt yrke. Jordbruksverket har inte någon egen tillsyn men ger vägledning till kommuner och länsstyrelser när det gäller tillsyn av jordbruks- och trädgårdsverksamhet.

www.jordbruksverket.se

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med frågor om produktsäkerhet och information till privatpersoner och arbetar nära kommunernas konsumentvägledare. Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hos Konsument Europa får du vägledning när du handlar från ett annat EU-land. Tillsynen över konsumentprodukter som innehåller kemikalier sker i samarbete med Kemikalieinspektionen.

www.konsumentverket.se

Kommunerna

Kommunernas miljönämnder utför kontroller i den lokala handeln. I samarbete med Naturvårdsverket ansvarar de också för kommunens avfall. Många kommuner har konsumentvägledare som du kan vända dig till.

Kommunadresser

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och samordnar kontrollen av dricksvatten. Kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket kontrollerar att de som tillverkar eller säljer livsmedel följer reglerna. Exempel på regler som Livsmedelsverket har även tillsynsansvar för material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel.

www.livsmedelsverket.se

Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna och kontrollera läkemedel och naturläkemedel. Läkemedelsverket har också tillsyn över kosmetika, tatueringsfärger, permanent makeup och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har en begränsad egen operativ tillsyn och vägleder kommuner och länsstyrelser i den operativa tillsynen av läkemedel och för kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen ansvarar för att kontrollera produkter för djur.

www.lakemedelsverket.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. MSB har hand om frågor som rör transport av farligt gods.

www.msb.se

Webbplatsen DinSäkerhet.se ger information om bland annat risker och råd till konsumenter.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket är expertmyndighet för avfallsfrågor och ansvarar tillsammans med din kommun för hur avfall ska tas om hand.

Naturvårdsverket utför inte någon egen tillsyn men ansvarar för tillsynsvägledning vid yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön.

www.naturvardsverket.se

EU-länkar

EU-myndigheter

Echa - European Chemicals Agency Europeiska kemikaliemyndigheten, Helsingfors.

EEA - European Environment Agency Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn.

Efsa - European Food Safety Authority Europeiska myndigheten för säkra livsmedel, Parma.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work Europeiska arbetsmiljöbyrån, Bilbao.

EMEA - European Medicines Agency Europeiska läkemedelsmyndigheten, London.

EU-institutioner och organ

Europa - EU:s webbportal.

Europeiska unionen en översikt

Europeiska kommissionen

Kommissionsledamöterna

Kommissionens representation i Sverige

Kommissionens avdelningar

Miljö | Jordbruk | Hälsa och konsumentskydd | Forskning | Näringsliv

Europeiska Unionens Råd 

Europaparlamentet   | Ledamöter i parlamentet | Informationskontoret i Sverige

CURIA - Domstolen

Officiella dokument

EU-handlingar

Register över kommittéhandlingar

Institutionernas handlingar

EU-fördragen Ger överblick över EU:s fördrag samt länkar till fullständiga texter.

Myndigheter i andra länder

Australien

Department of the Environment and Water Resources

NICNAS - National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme

Safe Work Australia 

Belgien

Health, Food Chain Safety and Environment

Scientific Institute of Public Health 

Canada

Environment Canada

Chemical Substances Portal

Health Canada 

Danmark

Miljøstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet

Arbejdstilsynet

Fødevarestyrelsen 

Estland

Labour Inspectorate

Ministry of Social Affairs

Ministry of the Environment

Ministry of Agriculture

Finland

Social- och hälsovårdsministeriet Kemikaliedelegationen

Statens miljöförvaltnings webbtjänst  (Finlands miljöcentral - SYKE, Miljöministeriet, m.fl.)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Frankrike

Ministère de l'Écologie et du Développement Durable et de l'Énergie

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 

Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET)

Grekland

Ministry of Rural Development and Food 

Irland

Environmental Protection Agency

Health and Safety Authority

Pesticide Control Service, Department of Agriculture, Food and Rural Development 

Island

Environment Agency of Iceland 

Lettland

Ministry of Agriculture

Ministry of Environment

Ministry of Health

Health Inspectorate of Latvia

Litauen

Ministry of Agriculture

Ministry of Environment

Ministry of Health

State Plant Protection Service 

Luxemburg

Ministère de l'Environnement

Nederländerna

RIVM - National Institute for Public Health and the Environment

Ministry of Health, Welfare and Sport

CTGB - Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides

Norge

Miljødirektoratet

 - Produktregisteret

Folkehelseinstituttet

Polen

Bureau for Chemical Substances and Preparations

National Labour Inspectorate 

Portugal

DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Schweiz

BAFU - Bundesamt für Umwelt 

Slovakien

Centre for Chemical Substances and Preparations

Slovenien

Chemicals Office of the Republic of Slovenia

Spanien

Ministry of Agriculture, Food and Environment

Storbritannien

Health and Safety Executive

DEFRA - Department for Environment, Food & Rural Affairs

Tjeckien

Ministry of the Environment

Tyskland

Umweltbundesamt

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Bundesinstitut für Risikobewertung

Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants

VCI - Verband der Chemischen Industrie 

Ungern

National Institute of Chemical Safety

USA

EPA - Environmental Protection Agency

OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, EPA

FDA - Food and Drug Administration

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

Österrike

Bundesministerium für ein Lebenswertes Österreich

Umweltbundesamt

Lagstiftning

EUR-Lex Ingång till EU-rätten.

Pre-Lex Följ beslutsprocessen mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna. Se  i vilket skede ett ärende befinner sig och vilka aktörer som är involverade.

SCAD Sammanfattning av lagstiftningen.

CLEEN - Chemical Legislation European Enforcement Network. Ett fristående nätverk mellan myndigheter i EU som har kemikalietillsyn.

Nyhetssidor

EU Newsroom De senaste pressmeddelandena.

Rapid Kommissionens dagliga pressmeddelanden.

Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service

Konventioner

Antifouling International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

Cartagenaprotokollet Cartagena Protocol on Biosafety

Chemical Weapons Convention (CWC) Convention on the Prohibition on the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.

HELCOM Helsinki Convention - Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area.

LRTAP Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.

OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.

PIC Rotterdam Convention on Trade in Hazardous Chemicals.

POPs Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

Århus-konventionen Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.

Internationella organisationer

FAO, Food and Agriculture Organization

IFCS, Intergovernmental Forum on Chemical Safety

ILO, International Labour Organization

IPCS, International Programme on Chemical Safety

IARC, International Agency for Research on Cancer

IOMC, Inter-Organization Programme for Sound Management of Chemicals

Nordiska Ministerrådet

OECD | OECD Environment Directorate

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals

UNDP - United Nations Development Programme

UNEP, United Nations Environment Programme

UNEP Chemicals and Waste

UNEP/SAICM - Strategic Approach to International Chemicals Management

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization

UNITAR, United Nations Institute for Training and Research

WHO, World Health Organization | Childrens Environmental Health

Frivilligorganisationer (NGOs)

Sverige

Greenpeace - Sverige

International Chemical Secretariat (ChemSec) 

KTF - Kemisk-tekniska leverantörsförbundet

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Miljöförbundet Jordens Vänner

Nationella substitutionsgruppen Ett nationellt nätverk med syfte att byta ut farliga kemikalier.

Prevent, Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, LO och PTK.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Sveriges kommuner och landsting

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen

Svenskt Växtskydd

Teknikföretagen

Världsnaturfonden

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa

Övriga världen

CEFIC European Chemical Industry Council

CONCAWE the oil companies' European organization for environment, health and safety

CropLife International

ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization

European Environmental Bureau

Friends of the Earth

Greenpeace

ICCA International Council of Chemical Associations

IPEN International POPs Elimination Network

Rocky Mountain Institute

Business Solution for a Sustainable World

World Resources Institute

Worldwatch Institute

Forskning och universitet

Aces Department of  Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

Chalmers

The Hamner Institutes for Health Sciences

CODEX Regler och riktlinjer för forskning

CORDIS - Community Research & Development Information Service

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Göteborgs universitet

IIIEE International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University,

ILSI International Life Sciences Institute, USA

IMM Institutet för miljömedicin, KI

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Karolinska institutet

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Naturhistoriska riksmuseet - miljöforskning och övervakning

SLU Sveriges lantbruksuniversitet

SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut

Stockholm Environment Institute

Stockholms universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Vetenskapsrådet

Databaser om kemiska ämnen, CAS-nummer med mera

eChemPortal The Global Portal to Information on Chemical Substances

ECICS Tullens europeiska ämnesdatabas

ECOTOX Database Information om enskilda kemiska ämnens påverkan organismer i vatten och mark.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

International Toxicity Estimates for Risk Assessment Database

PAN Pesticide Database

PubChem Sök på förening, struktur

PubMed Referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin

Toxics Release Inventory, TRI

TOXNET

innehåller:

  • ChemIDplus -  hitta CAS-nr och kemiska namn, kem-fys-data, rita och söka på kemiska strukturer
  • HSDB - Hazardous Substances Databank, en faktadatabas som ger hälso- och miljöinformation
  • Toxline - omfattande bibliografisk databas med referenser till litteratur inom hälsa och miljö

Chemical Abstracts Service CAS-nummer

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenklatur, symboler med mera

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - The Gold Book 

International Chemical Safety Cards (ICSCs) Utvecklat av IPCS och Europeiska kommissionen. Innehåller utvärderad information.

INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité Franskt institut som arbetar med att förebygga risker i arbetsmiljön.

Material Safety Data Sheets Utgångspunkt för att hitta säkerhetsdatablad på nätet.

MSDS Search Innehåller en stor mängd säkerhetsdatablad.

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Checklista för säkerhetsdatablad, även på engelska

ChemDex Katalog med länkar till kemi

ChemBioFinder Information om CAS-nr, kemiska namn, fysikalisk-kemiska data m m.

Chemweb Olika slags information om kemi. Databaser, tidskrifter, böcker, uppgifter om konferenser. Gratistjänst, men registrering krävs för full tillgång.

EXTOXNET Information om bekämpningsmedel

IARC - International Agency for Research on Cancer Cancerdatabas

IPCS INCHEM Internationellt utvärderad information om kemiska ämnen.

Kemiguiden Prevents guide för arbetsplatser där kemiska produkter och ämnen används.

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards

National Toxicology Program Testar och utvärderar kemiska ämnen i USA. Hälsodata.

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals

TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment) Hälsoriskdata

Danish (Q)SAR Database Innehåller uppgifter om över 600 000 kemiska ämnen.

Kemikaliestatistik

Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Statistikdatabasen (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Svenska Petroleuminstitutet (SPI)

Sveriges officiella statistik, (SCB)

Norden

SPIN-databasen

Information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet används.

Övriga Europa

Belgien - Statistics Belgium

Bulgarien - National Statistical Institute

Danmark - Danmarks Statistik

Estland - Statistical Office of Estonia

Finland - Statistikcentralen

Frankrike - INSEE

Grekland - Hellenic Statistical Authority

Island - Statistics Iceland

Italien - National Institute of Statistics

Lettland - Central Statistical Bureau of Latvia

Litauen - Department of Statistics

Luxemburg - Portail des Statistiques du Luxembourg

Nederländerna - Statistics Netherlands

Norge - Statistisk sentralbyrå

Portugal - Instituto Nacional de Estatística

Spanien - Instituto Nacional de Estadística

Storbritannien - National Statistics

Tyskland - Federal Statistical Office Germany

Ungern - Central Statistical Office

Österrike - Statistik Austria

Övriga världen

Australien - Australian Bureau of Statistics

Canada- Statistics Canada

Nya Zeeland - Statistics New Zealand

USA - FEDSTATS

Internationella organisationer

CEFIC

EUROSTAT

FAOSTAT

UN/ECE Statistical Division

UNIDO Industrial Statistics

OECD Statistics

WRI

WTO