Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksamt ämne)

Linjediagram. Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksam beståndsdel) 1986 - 2015.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under år 2015 såldes cirka 9 066 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne) i Sverige, vilket är en minskning med 1 431 ton jämfört med föregående år. Övervägande delen, drygt 74 procent gick till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Försäljningen av bekämpningsmedel för användning inom industrin minskade med drygt 1 259 ton under 2015 jämfört med året innan. Förändringar i den försålda mängden kreosot får alltid ett stort genomslag eftersom det ämnet i särklass står för den största bekämpningsmedelsanvändningen i Sverige. Kreosot används för impregnering av järnvägssliprar och ledningsstolpar. Den årliga användningen av kreosot varierar beroende på efterfrågan på kreosotimpregnerade trävaror, varav en betydande del går på export. Försäljningen av kreosot har under 2015 minskat jämfört med året dessförinnan. Förutom den minskade mängden kreosot har även de försålda mängderna av slembekämpningsmedel minskat till knappt 1 020 ton. Det är en minskning med ungefär 247 ton jämfört med tidigare år.

Försäljningen till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling, minskade 2015 med 55 ton till 1 820 ton och svarar nu för ungefär 20 procent av den totala försäljningen. Ogräsmedel inom jordbruk har minskat med 154 ton, medan svampmedlen inom jordbruk har ökat med 104 ton.

Försäljningen av ogräsmedel, främst mossmedel, till privat användning (hushåll) minskade med 118 ton, från 604 till 486 ton.

Läs mer i Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2015

Försåld mängd bekämpningsmedel per användarkategori, 2015

Tårtdiagram. Försåld mängd bekämpningsmedel fördelat på användarkategori.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2015 såldes 9 066 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Mest användes av industrin, i första hand för tryck- och vacuumimpregnering av virke. Inom jordbruket är det främst ogräsbekämpningsmedel som används.

Hushållens användning av bekämpningsmedel domineras av mossmedel, som räknas till ogräsmedel.

Försåld mängd verksam beståndsdel per typ av medel, 2015

Tårtdiagram. Försåld mängd verksam beståndsdel fördelat på typ av medel.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2015 såldes 9 066 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Den dominerande bekämpningsmedelsgruppen är tryck- och vacuumimpregneringsmedel som används industriellt. Betningsmedel, svampmedel, ogräsbekämpningsmedel och insektsbekämpningsmedel används huvudsakligen inom jordbruket som står för cirka 20 procent av användningen.

Ogräsmedel dit mossmedlen hör, är den grupp som hushållen använder mest av.

Antal godkända bekämpningsmedel

Antal godkända bekämpningsmedel i Sverige 2011 - 2015

Från och med 2013 är statistiken uppdelad på antal godkända växtskyddsmedel och antal godkända biocidprodukter.

Källa: Kemikalieinspektionen