Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksamt ämne)

Linjediagram. Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksam beståndsdel) 1986 - 2014. 

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2014 såldes 10 497 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Det är en ökning med 1 291 ton jämfört med föregående år. Den största delen, drygt 75 procent, såldes till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Försäljningen av bekämpningsmedel för användning inom industrin ökade med drygt 988 ton under 2014 jämfört med året innan. Förändringar i den försålda mängden kreosot får alltid ett stort genomslag eftersom det ämnet i särklass står för den största bekämpningsmedelsanvändningen i Sverige. Kreosot används för impregnering av järnvägssyllar och ledningsstolpar. Den årliga användningen av kreosot varierar beroende på efterfrågan på kreosotimpregnerade trävaror varav en betydande del går på export. Kreosot, som detta år har ökat med drygt 358 ton, har en försäljning på cirka 4952 ton. Utöver den ökade mängden kreosot har de försålda mängderna av slembekämpningsmedel ökat till knappt 1 267 ton. Det är en ökning med ungefär 387 ton jämfört med tidigare år.

Försäljningen till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling, ökade 2014 med 261 ton till 1 875 ton och svarar nu för ungefär 18 procent av den totala försäljningen. Den största delen av denna ökning står ogräsmedel inom jordbruk för, som ökade med 267 ton.

Försäljningen av ogräsmedel, främst mossmedel, till privat användning (hushåll) ökade med 63 ton, från 541 till 604 ton.

Läs mer i Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2014

Försåld mängd bekämpningsmedel per användarkategori, 2014

Tårtdiagram. Försåld mängd bekämpningsmedel fördelat på användarkategori.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2014 såldes 10 497 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Mest användes av industrin, i första hand för tryck- och vacuumimpregnering av virke. Inom jordbruket är det främst ogräsbekämpningsmedel som används.

Hushållens användning av bekämpningsmedel domineras av mossmedel, som räknas till ogräsmedel.

Försåld mängd verksam beståndsdel per typ av medel, 2014

Tårtdiagram. Försåld mängd verksam beståndsdel fördelat på typ av medel.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2014 såldes 10 497 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Den dominerande bekämpningsmedelsgruppen är tryck- och vacuumimpregneringsmedel som används industriellt. Betningsmedel, svampmedel, ogräsbekämpningsmedel och insektsbekämpningsmedel används huvudsakligen inom jordbruket som står för cirka 20 procent av användningen.

Ogräsmedel dit mossmedlen hör, är den grupp som hushållen använder mest av.

Antal godkända bekämpningsmedel

Antal godkända bekämpningsmedel i Sverige 2011 - 2015

Från och med 2013 är statistiken uppdelad på antal godkända växtskyddsmedel och antal godkända biocidprodukter.

Källa: Kemikalieinspektionen