Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa samt för miljön, att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

EU:s växtskyddsmedelsförordning 

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (senast konsoliderad 2014-06-30).

Ändringsförordningar

Alla ändringsförordningar till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Märkningskrav

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01).

Enhetliga principer för utvärdering och godkännande

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (2011-06-11).

Uppgiftskrav för växtskyddsmedel

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11).

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2015-09-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Uppgiftskrav för verksamma ämnen

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-11).

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2014-11-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Förteckning över godkända verksamma ämnen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (Senast konsoliderad 2015-09-03).

Ändringsdirektiv som inte finns med i konsolideringen av (EU) 540/2011:

Svenska regler

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
Upphävd men gäller fortfarande för produkter som godkändes före den 1 juli 2016.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Läs mer om växtskyddsmedel

Läs mer om växtskyddsmedel under sidorna om bekämpningsmedel.