Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön och samtidigt skydda konkurrenskraften för jordbruket i gemenskapen.

EU:s växtskyddsmedelsförordning 

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (senast konsoliderad 2014-06-30).

Ändringsförordningar

Alla ändringsförordningar till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Märkningskrav

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01).

Enhetliga principer för utvärdering och godkännande

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (2011-06-11).

Uppgiftskrav för växtskyddsmedel

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11).

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2015-09-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Uppgiftskrav för verksamma ämnen

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-11).

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2014-11-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Förteckning över godkända verksamma ämnen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (Senast konsoliderad 2015-09-03).

Ändringsdirektiv som inte finns med i konsolideringen av (EU) 540/2011:

Svenska regler

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Läs mer om växtskyddsmedel

Läs mer om växtskyddsmedel under sidorna om bekämpningsmedel.