Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

EU-kommisionen

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Biocidförordningen

Samråd om förnyat godkännande av antikoagulerande ämnen i rodenticider

Samråd om verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution

CLP-förordningen

Samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Samråd på begäran av Echas verkställande direktör

Reach-förordningen

Samråd för nya förslag till begränsningar under Reach-förordningen

Samråd om identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Samråd om rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Samråd om tillståndsansökningar

Samråd om inlämnade förslag på begränsningar som övervägs

Samråd om nya vetenskapliga belägg

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med mera

Europeiska kommissionen

Leksaksdirektivet

Samråd om leksakers säkerhet

RoHS-direktivet

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionen