Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Skyddsavstånd och skyddszoner vid spridning av växtskyddsmedel

Vid användning av växtskyddsmedel finns det alltid risk att medlet sprids vidare i miljön utanför det avsedda spridningsområdet. Den som sprider växtskyddsmedel är skyldig att bestämma och hålla lämpliga avstånd för att skydda omgivningen utanför området där bekämpningen ska ske.

Skyddsavstånd

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Naturvårdsverkets vägledning om växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Naturvårdsverket anger i sin föreskrift de minsta skyddsavstånd som ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel utomhus. Utöver de minsta avstånden ska den som sprider växtskyddsmedel dessutom alltid bestämma och hålla skyddsavstånd som är anpassade efter de specifika omständigheter som gäller vid varje tillfälle.

Det finns en hjälpreda för att bestämma anpassade skyddsavstånd vid spridning. I produktgodkännanden för flera växtskyddsmedel ställer Kemikalieinspektionen krav på att använda hjälpredan för att bestämma skyddsavståndet vid spridning.

Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd.

Skyddszon mot ytavrinning

För att minska risken för att bekämpningsmedel rinner av till ytvatten kan det i produktgodkännandet för vissa växtskyddsmedel finnas krav om att hålla en bevuxen skyddszon om minst 10 meter mot sjöar och vattendrag. För att skyddszonen ska fungera måste den vara permanent bevuxen och anlagd minst ett år innan spridningen av växtskyddsmedlet sker. Skälet till detta är att vegetationen måste vara tät och välutvecklad för att kunna ge det skydd som behövs. Hur skyddszonen ska utformas framgår av villkoren i godkännandet för dessa växtskyddsmedel.

Dokumentera skyddsavstånden

Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt är skyldiga att dokumentera användningen och ange vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen vid spridning utomhus. Reglerna för detta finns i bekämpningsmedelsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrift om dokumentationskrav.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:49 om dokumentationskrav