Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel kan vara ett kemiskt eller ett biologiskt bekämpningsmedel.

Ett kemiskt växtskyddsmedel är en blandning som består av ett eller flera verksamma ämnen och ett eller flera andra ämnen. Det är de verksamma ämnena som ger den skyddseffekt som vill uppnås.

I ett biologiskt bekämpningsmedel är det en bioteknisk organism, det vill säga en levande organism som är verksam för att uppnå den skyddande effekten av medlet.

Här kan du läsa mer om biologiska bekämpningsmedel.

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera eller släppa ut ett växtskyddsmedel på marknaden i Sverige behöver du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen.

Du kan få hjälp i vår guide om ansökan för växtskyddsmedel.

Bedömning av växtskyddsmedel

För växtskyddsmedel som är kemiska bekämpningsmedel eller som består av mikroorganismer bedömer och beslutar Kemikalie­inspek­tionen om godkännande enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. För biologiska växtskyddsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur bedömer och beslutar vi enligt nationella bestämmelser i miljöbalken och i den svenska förordningen 2006:1010.

En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om risker med produkten. Genom att vi bedömer riskerna och beslutar om villkor för hur produkten får användas kan det gå att förebygga skador eller minimera dem till acceptabla nivåer. Gemensamma principer och kriterier för utvärdering och beslut inom EU syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra för den inre marknaden.

Kemikalieinspektionen bedömer hälso- och miljörisker och i samråd med Jordbruksverket bedömer vi om medlet är effektivt för det tilltänkta användningsområdet. Tillsammans med Livsmedelsverket gör vi en bedömning av resthalter i aktuella grödor som också ligger till grund för om medlet kan bli godkänt. Vid prövning av en ansökan om godkännande tas ingen hänsyn till behovet av den aktuella produkten.

Samarbete i EU:s norra zon

Inom EU samarbetar medlemsländerna med att bedöma växtskyddsmedel. Samarbetet sker i tre zoner med olika jordbruks- och miljöförhållanden; norra, centrala och södra zonen. I den norra zonen ingår Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige. Även Norge ingår i samarbetet.

Bedömning av verksamma ämnen

De verksamma ämnena som ingår i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU och beslut om godkännande av ett verksamt ämne tas på EU-nivå.

Här kan du läsa mer om bedömning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel.

Regler

Miljöbalken

Reglerna om växtskyddsmedel hittar du här.

Mer information hos andra

Jordbruksverket utfärdar bland annat regler om kunskapskrav och tillstånd för att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2.

Livsmedelsverket kontrollerar resthalter av bekämpningsmedel i grödor och dricksvatten.

Naturvårdsverket utfärdar regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel i miljön.

Kommissionens direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa.