Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för kemiska bekämpningsmedel. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett kemiskt bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla.

Behörighets­klasser för kemiska be­kämp­nings­medel

Behörighetsklassen visar vem som får använda ett kemiskt bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.

Kemikalieinspektionen beslutar vid godkännandet av ett medel vilken behörighetsklasser det ska tillhöra. Vilken behörighetsklass medlet tillhör beror på flera faktorer. Det kan vara koncentrationen av det verksamma ämnet, förpackningens storlek, användningsområdet, appliceringsmetoden eller om medlet är i fast form, gas eller vätska. Det kan också bero på vilken behörighetsklass ansökan om godkännande gäller för. Därför kan medel med samma verksamma ämne i vissa fall hamna i olika behörighetsklasser. Det är alltid villkoren på beslutet som gäller.

Det är endast på produkter som godkänns i Sverige som dessa behörighetsklasser finns. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser eller utbildning.

För vissa bekämpningsmedel kan det behövas särskilda tillstånd för användning från andra myndigheter, exempelvis produkter som är klassificerade som särskilt farliga. En bokstavsbeteckning tillsammans med behörighetsklassen visar vilken myndighet som ger tillstånd och bestämmer kunskapskraven för att använda medlet.

Exempel på behörighetsklasser och särskilda krav
KlassTillåten användningKräver tillståndKräver utbildningMyndighetTyp av bekämpnings­medel
1 AV Yrkesmässig Ja Ja Arbetsmiljöverket Till exempel vissa träskydds­medel
1 L Yrkesmässig Ja Ja Jordbruksverket eller Länsstyrelsen Växtskyddsmedel
1 SO
(1 SO X)
Yrkesmässig Ja Ja Folk­häl­so­myn­dig­heten Till exempel vissa insekticider och rodenticider
2 Yrkesmässig Nej Nej   Biocidprodukter
2 L Yrkesmässig Ja Ja Jordbruksverket eller Länsstyrelsen Växtskyddsmedel
3 Får användas av alla Nej Nej   Alla bekämpnings­medel

L = Jordbruksverket eller Länsstyrelsen

SO = Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen)

AV = Arbetsmiljöverket

Om kunskapskravet är särskilt omfattande visas det med tilläggsbeteckningen X. Exempelvis får ett medel med beteckningen 1 SO X endast användas yrkesmässigt och kunskapskraven är omfattande. Det bestäms av myndigheten som ger tillståndet för användningen.

Behörighets­klasser för biologiska be­kämp­nings­medel

För biologiska bekämpningsmedel finns inte motsvarande behörighetsklasser. Användningen regleras istället genom särskilda villkor i Kemikalieinspektionens beslut om godkännande för biologiska medel.

Reglerna

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 2 kap 8§ och 18-24 §§ och 3 kap 7-8 §§ och 11-18 §§

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3), 2 kap.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Arbetsmiljöverket.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Jordbruksverket.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Folkhälsomyndigheten.